Tjänster åt företag

Pontus Lindberg & Co Oy - palvelut yrityksille

Bolagsrättsliga ärenden

 • grundande eller upplösande av bolag eller företag
 • ändring av bolagsform
 • omorganisering av affärsverksamheten
 • skadeståndsfrågor
 • företagets arbetsavtalsärenden
 • skatteärenden
 • konkursförfaranden, företagssaneringar eller upplösande av bolag
 • sjörätt

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab:s dagliga arbete utgörs av att sköta små och medelstora, stundvis även stora företags ärenden. Avtalen inom företagsverksamheten har ofta att göra med juridiskt krävande frågor och speciella omständigheter förknippade med branschen, vilket förutsätter att advokaten bör ha ett starkt avtalsrättsligt kunnande. Ärendet kan gälla avtalsförhandlingar med en affärspartner, upprättandet av avtal eller lösandet av meningsskiljaktigheter angående avtalsvillkoren. Även frågor gällande beskattning, företagets arbetsavtalsärenden eller indrivning av företagets fordringar kan bli föremål för åtgärder. Vår målsättning är att vara en tillförlitlig partner med helhetsansvar vid skötseln av era juridiska ärenden så att företaget kan koncentrera sig på sin huvuduppgift.

+ 358 (0)2 2510 888

     


Pontus Lindberg & Co Oy - palvelut yrityksille

Avtalsförhandlingar och rättegångar

 • avtal och avtalsförhandlingar
 • rättegångar i tvistemål
 • nationella och internationella skiljeförfaranden
 • medling och förlikningsförfaranden
 • indrivning av fordringar
 • ekobrott

Till advokatens grundläggande yrkesförutsättningar hör att kunna reda ut vad en tvist egentligen handlar om och vad det finns för alternativ att lösa den. Vi prioriterar alltid avtalsförhandlingar om det andra alternativet är en tvist i domstol. Våra advokater är erfarna förhandlare avseende förlikning av tvister, uppgörande av avtal och en verkställighet av dessa. Om en förlikning inte uppnås, löses meningsskiljaktigheterna oftast i en rättegång eller i skiljemannaförfarande. Våra advokater har en lång erfarenhet och sakkunskap av att sköta olika rättsliga processer i alla domstolsinstanser omfattande även förvaltnings- och specialdomstolar samt nationella och internationella skiljeförfaranden. Våra advokater sköter om avtalsförhandlingar och rättegångar i Åbo och Åboregionen, i övriga Finland och vid behov även utomlands.

Många av vår byrås företagsklienter har varit våra klienter i årtionden.

+ 358 (0)2 2510 888

 


Pontus Lindberg & Co Oy - palvelut yrityksille

Internationella ärenden

Vår byrå är sedan år 1997 medlem av Law Europe International, en sammanslutning av självständiga advokatbyråer huvudsakligen i Europa, men även i övriga världen, med ca 900 anställda advokater. Många av vår byrås klienter bedriver internationell handel. I dessa sammanhang uppstår ofta avtalsrättsliga frågor och tvister, försäljning eller köp av bolag eller bolagsandelar, tvistiga indrivningsärenden m.m. På grund av vår byrås internationella kontakter kan vi betjäna vårt klientel såväl raskt som sakkunnigt i dessa frågor.

+ 358 (0)2 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Slottsgatan 16, 20100 Åbo

Partner / Kontakt person

Kontaktformulär

 

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är beläget på en central plats i centrum av Åbo vid Slottsgatan 16 (i Turun Kansallinen Kirjakauppas hus).