Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Brottmålsärenden

Vare sig du är målsägande eller svarande i en brottmålsprocess ser vi till att ditt rättsskydd förverkligas.

Till advokatens yrkeskunnighet hör att yrka på en rättvis ersättning åt brottsoffret för den skada han/hon lidit och å andra sidan se till att svaranden inte blir oskyldigt dömd eller att han/hon inte får ett för strängt straff för gärningen. Våra advokater sköter straffrättsliga uppdrag i alla rättsinstanser och biträder målsäganden i förundersökningen samt brottsmisstänkta i förundersökningen och häktningshandläggningar.

Brottmål

  • biträdande av målsägande i förundersökningen och i domstol
  • biträdande av svaranden

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss