Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Bolagsrättsliga ärenden

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab:s dagliga arbete utgörs av att sköta små och medelstora, stundvis även stora företags ärenden. Avtalen inom företagsverksamheten har ofta att göra med juridiskt krävande frågor och speciella omständigheter förknippade med branschen, vilket förutsätter att advokaten bör ha ett starkt avtalsrättsligt kunnande.

Ärendet kan gälla avtalsförhandlingar med en affärspartner, upprättandet av avtal eller lösandet av meningsskiljaktigheter angående avtalsvillkoren. Även frågor gällande beskattning, företagets arbetsavtalsärenden eller indrivning av företagets fordringar kan bli föremål för åtgärder. Vår målsättning är att vara en tillförlitlig partner med helhetsansvar vid skötseln av era juridiska ärenden så att företaget kan koncentrera sig på sin huvuduppgift.

Bolagsrättsliga ärenden

  • grundande eller upplösande av bolag eller företag
  • ändring av bolagsform
  • omorganisering av affärsverksamheten
  • skadeståndsfrågor
  • företagets arbetsavtalsärenden
  • skatteärenden
  • konkursförfaranden, företagssaneringar eller upplösande av bolag
  • sjörätt

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss