Professionel och erfaren partner i såväl företagens som enskilda personers juridiska ärenden.

Familje- och arvsrätt

Vår byrås advokater sköter regelbundet bouppteckningar och arvskiften samt upprättar testamenten och gör erforderliga arvsrättsliga utredningsuppdrag. De hjälper även i arvstvister. De arvsrättsliga uppdragen utgör en betydande del av våra advokaters arbete.

I tvistemål angående upphörande av samlevnad är det viktigt att vända sig till en bra advokat i tid. Våra advokater strävar i första hand till en lösning i godo eftersom det är snabbast och billigast – oftast även det bästa för klienten. Om det inte är möjligt att uppnå förlikning ansöker vi vid behov om en skiftesman för att förrätta avvittringen, varvid vi biträder i yrkandena angående delning av egendomen samt vid sammanträden. Om slutresultat av avvittringen inte är skäligt eller lagenligt sköter vi om att anföra en klandertalan. Vi upprättar även äktenskapsförord.

De meningsskiljaktigheter som har att göra med barnens vårdnad, boende, umgängesrätt och underhållsbidrag kan inte alltid undvikas. I dessa situationer är det viktigt att Du biträds av en advokat som känner till rättsprocessen och praxis för att tillvarata såväl barnets som Dina intressen.

Familje- och arvsrätt

  • bouppteckningar
  • arvskiften
  • testamenten
  • klander av testamenten
  • gåvobrev
  • äktenskaspförord
  • samlevnadens upphörande och äktenskapsskillnad
  • avvittringar och avskiljande av egendom
  • barnens vårdnad, boende och umgänge
  • underhållsärenden

Law Europe International logoSuomen asianajoliitto logo

Copyright © 2023 Pontus Lindberg & Co Oy