Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Familje- och arvsrätt

Vår byrås advokater sköter regelbundet bouppteckningar och arvskiften samt upprättar testamenten och gör erforderliga arvsrättsliga utredningsuppdrag. De hjälper även i arvstvister. De arvsrättsliga uppdragen utgör en betydande del av våra advokaters arbete.

I tvistemål angående upphörande av samlevnad är det viktigt att vända sig till en bra advokat i tid. Våra advokater strävar i första hand efter en lösning i godo eftersom det är snabbast och billigast – oftast även det bästa för klienten. Om det inte är möjligt att uppnå förlikning ansöker vi vid behov om en skiftesman för att förrätta avvittringen, varvid vi biträder i yrkandena angående delning av egendomen samt vid sammanträden. Om slutresultat av avvittringen inte är skäligt eller lagenligt sköter vi om att anföra en klandertalan. Vi upprättar även äktenskapsförord.

Familje- och arvsrätt

  • bouppteckningar
  • arvskiften
  • testamenten
  • klander av testamenten
  • gåvobrev
  • äktenskaspförord
  • samlevnadens upphörande och äktenskapsskillnad
  • avvittringar och avskiljande av egendom

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy