Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.
Pontus Lindberg & Co Oy

Tjänster åt enskilda personer

En enskild persons behov att vända sig till en advokat har ofta att göra med någon engångshändelse i livet. Våra advokater ser till att Du inte blir ensam i en sådan situation. Vi ombesörjer att Ditt rättskydd förverkligas och att Ditt ärende handhas enligt Dina intressen.

Lokal och international

Våra advokater sköter om uppdrag både i Åboregionen och i övriga Finland. Med hjälp av vår starka lokalkännedom har vi även möjlighet att vid behov rekommendera eller involvera utomstående fackmän i ärendet. Tack vare vår byrås medlemskap i LEInternational -samarbetsnätverket sköter våra advokater även internationella uppdrag.

Skadeståndsrätt

Vid skadefall ser våra advokater till att ansvarsfrågorna utreds och att den skadelidande erhåller en rättvis ersättning. Våra advokater förhandlar med den ersättningsskyldiga och med försäkringsbolag för att undvika tvister, men sköter även vid behov skadeståndsrättsliga rättegångar.

Familje- och arvsrätt

Vår byrås advokater sköter regelbundet bouppteckningar och arvskiften samt upprättar testamenten och gör erforderliga arvsrättsliga utredningsuppdrag. De arvsrättsliga uppdragen utgör en betydande del av våra advokaters arbete. I tvistemål angående upphörande av samlevnad är det viktigt att vända sig till en bra advokat i tid. Våra advokater strävar i första hand till en lösning i godo eftersom det är snabbast och billigast – oftast även det bästa för klienten.

Bostads- och fastighetsköp och -försäljning

Att köpa en bostad är ofta en av livets mest betydande införskaffningar. Vid köp av bostad, fastighet eller fritidsfastighet skall man vara speciellt noggrann med att alla lagenliga skyldigheter uppfylls såväl av säljaren som av köparen. Våra advokater sköter om förhandlingar och meningsskiljaktigheter angående bostads- och fastighetsköp, byggande och renoveringar. Om inte parterna genom förhandlingar uppnår förlikning om prisnedsättning eller hävning förs ärendet vid behov till domstolens prövning.

Avtalsförhandlingar och rättegångar

Asianajajan ammatillisia perus­edellytyksiä on osata selvittää, mitä riita pohjimmiltaan koskee ja mitä vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi on olemassa. Sopimus­neuvottelut ovat aina ensisijainen vaihtoehto, jos vaihtoehtona on asian riiteleminen oikeudessa. Asianajajamme ovat kokeneita neuvottelijoita riitojen sovittelemisessa, erilaisten sopimusten laatimisessa ja sopimusten täytäntöön­panossa.

Arbetsrätt

Våra advokater sköter era arbetsrättsliga uppdrag genom konsultation och vid tvister. Vi rådger gärna i förväg så att stridigheter kan undvikas. Om ärendet redan blivit stridigt sköter våra advokater t.ex. ersättningsyrkanden i domstol till exempel vid olaglig uppsägning eller hävning.

Brottmålsärenden

Vare sig du är målsägande eller svarande i en brottmålsprocess ser vi till att ditt rättsskydd förverkligas. Till advokatens yrkeskunnighet hör att yrka på en rättvis ersättning åt brottsoffret för den skada han/hon lidit och å andra sidan se till att svaranden inte blir oskyldigt dömd eller att han/hon inte får ett för strängt straff för gärningen. Våra advokater sköter straffrättsliga uppdrag i alla rättsinstanser och biträder målsäganden i förundersökningen samt brottsmisstänkta i förundersökningen och häktningshandläggningar.

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy